Sözleşme Koşulları

Sözleşme Koşulları

 1. Piramid Bilgisayar Sistemleri ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu belgede Piramid olarak kullanılacaktır.
 2. Bu belgede Müşteri olarak kullanılacak kişi ya da kurum, bu sözleşmeyi imzalamakla, teslim etmiş olduğu, yukarıda bilgileri yazılı cihazın analiz ücreti karşılığında Piramid tarafından incelenmesini ve kurtarma işlemi için ödeyeceği ücretin kendisine bildirilmesini talep eder.
 3. İşlem analiz ve kurtarma olarak adlandırılan iki bölümden oluşur. İki bölümün ücreti aşağıda belirtilen şartlara göre ödenir.
 4. Müşteri, analiz ve kurtarma işlemleri sırasında cihaz üzerinde tüm müdahalelerin ve parça değişimlerinin yapılmasını kabul eder.
 5. Piramid teknik ekibi cihazdaki verilerin en az zarar ile kurtulabilmesi için azami özeni göstermekle yükümlü olmakla birlikte Müşteri, analiz ve kurtarma işlemleri sırasındaki; veri kayıpları, veri bütünlüğü ve içeriğinde oluşabilecek bozulmalar, cihazda meydana gelebilecek arızalar, cihazın kullanılamaz duruma gelmesi gibi; tüm riskleri bilir kabul eder ve bu sonuçların ortaya çıkması durumunda Piramid hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. Analiz ücreti; verinin durumunun, yapılacak çalışmalarla verilere erişilip erişilemediğinin, kurtarma oranı ve maliyetinin tespiti için yapılan teknik çalışma ve bu çalışma sonucunda hazırlanan raporun “Analiz Sonucu Bildirim Formu”ile Müşteri ‘ye sunulması karşılığında alınan ücrettir.
 7. Analiz ücreti, ürünün Piramid’e teslimi sırasında peşin olarak alınır ve hiçbir şekilde iade edilmez. Teslim edilip Analiz ücreti ödenmeyen cihazların iadesi istendiğinde üç (3) günden sonraki günler için hesaplanan Analiz ücretinin yüzde beşi (%5) oranında günlük depolama ve takip bedeli alınır. Otuz (30) gün içerisinde Analiz ücreti ödenmeyen ve teslim alınmayan cihazlardan Piramid hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu süreden sonra cihaz Müşteriye teslim edilmiş kabul edilir.
 8. Analiz sonucu Müşteriye faks ya da e-mail yolu ile yazılı olarak “Analiz Sonucu Bildirim Formu” ile bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde teslim alınmayan ürünler için Piramid  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu süreden sonra cihaz Müşteriye teslim edilmiş kabul edilir.
 9. Piramid kurtarma işlemi yapılan cihazlardan sadece, teslim edileceği “Analiz Sonucu Bildirim Formu” ‘nda belirtilenleri teslim eder. Bu durumda otuz (30) gün içinde teslim alınmayan ürünler için Piramid hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu süreden sonra cihaz Müşteriye teslim edilmiş kabul edilir.
 10. Piramid analizden sonra ret yanıtı verilen ürünleri eski halinde teslim etmeyi hiçbir şekilde garanti etmez.
 11. Piramid analiz ve/veya kurtarma işlemleri sırasında cihaz üzerinde yaptığı işlemlerin ayrıntılarını hiçbir şekilde açıklamak zorunda değildir. Sadece elde edilen başarı ya da başarısızlık sonucu Müşteri'ye bildirilir.
 12. Piramid analiz ve/veya kurtarma işlemleri sırasında cihazdan elde ettiği Müşteri verilerini işlemler sırasında; inceleme, yedekleme, farklı bir cihaza kopyalama, test amaçlı çalıştırma, test veya düzeltme amaçlı değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
 13. Müşterinin aksi yöndeki talebi bu form üzerinde belirtilmedikçe, Piramid cihazdan elde ettiği Müşteri verilerini daha sonra oluşabilecek teknik aksaklıklar ve sair sebeplerden dolayı, işlemlerden sonra da saklama yetkisine sahiptir.
 14. Müşteri, işlem bitiminde, Piramid tarafından çalışma amaçlı oluşturulan tüm veri kopyalarının imha edilmesini istediğinde, geriye dönük inceleme ve kanıtlama olanağı olmadığından kendisine bildirilmiş çalışma sonucunu kesin olarak kabul etmiş, geriye dönük her türlü düzeltme ve değişiklik hakkından feragat etmiş olur.
 15. Piramid cihazdan elde ettiği Müşteri verilerini yukarıda sayılan amaçlar dışında hiçbir amaçla kullanamaz, verilerin içeriğinden yararlanamaz, alıntı yapamaz, veri içeriğini ticari olarak kullanamaz, adli durumlar dışında başka şahıs ve kurumlara veremez.
 16. Piramid cihazdan elde ettiği Müşteri verilerinin gizliliğinden sorumludur. Bununla birlikte Piramid, cihazın Piramid‘e teslim edilmesinden önce ve/veya verilerin kurtarılıp Müşteri’ye teslim edilmesinden sonra, Müşteri verilerinin Piramid dışındaki kaynaklardan yayılmasından sorumlu tutulamaz.
 17. Müşteri, işbu formda yazılı bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylayıp bildirim hatalarından doğacak her türlü sonucu kabul eder. Müşteri'nin, yapmış olduğu bildirim hatalarından dolayı cihaz ve/veya veride sorunlar oluşabilir, Piramid tarafından, bedel iadesi olmadan işlem sonlandırılabilir ya da ek bedel talep edilebilir.
 18. Müşteri, Piramid’e teslim etmiş olduğu cihaz ve/veya veri ile ilgili tüm yetkinin kendisine ait olduğunu ve işlemler sırasında bu yetkileri Piramid‘e devretmiş olduğunu beyan eder. Üçüncü şahısların cihaz ve/veya veri üzerinde talep edebilecekleri her türlü haktan ve doğacak diğer tüm hukuki sonuçlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
 19. Müşteri işbu formda yer alan tüm bilgilerin sorumluluğunu kabul eder.
 20. Bu form değişik sayıda sayfalardan oluşabilir, her sayfanın yetkili tarafından paraflanması gerekmektedir.
 21. (Varsa) Ek Koşullar:..............................................................................................................

Başvuru

Veri Kurtarma hizmeti başvurusunu Veri Kurtarma İstek Formu sayfasından yapabilirsiniz.